Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority

Vegmerking 2014

|

Trondheim kommune

Summary
Documents
EU Schema
Document No:
M312656/DEC208088
Procedure
Open procedure
Type of contract
Works
Tender type
Tender
Document
Contract notice
Award criteria
The most economic tender
Bid due date
1/15/2014 10:00 AM
Publication date
12/9/2013 5:27 PM
Description

Vegmerking 2014

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden ‏‏‬‎‬‏‬‪‬‎‬‏‬‪‎‎‎‬‬‏http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=312656.

Once you have clicked the "Show interest" button in the toolbar, you will be able to download all tender documents using the "Download Zip" button in the "Import/Export" menu in the toolbar.
Files
Document
NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE
DEL I: OPPDRAGSGIVER
I.1)KONTAKTPUNKT
Organisasjon
Trondheim kommune
Adresse
Postboks 2300 Sluppen,
Poststed
Trondheim
Postnummer
7004
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Randi Sesseng Aas
Telefon
+47 72540000
E-post
Faks
Oppdragsgivers nettadresse (URL):
http://www.trondheim.kommune.no/innkjop
Nettadresse kjøperprofil (URL):
http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA7013
Kontaktpunkt for ytterligere informasjon om denne kunngjøringen kan fås:[ ]Som i I.1
[X] Annet, benytt Bilag A.I
Kontaktpunkt for å få tilsendt/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument:[ ]Som i I.1
[X] Annet, benytt Bilag A.II
Kontaktpunkt hvor tilbud, anmodning om deltakelse, eller melding om interesse skal sendes:[ ]Som i I.1
[X] Annet, benytt Bilag A.III
I.2)TYPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG HOVEDAKTIVITET(ER)
[ ]Departement eller underliggende etat
[ ]Statlig virksomhet eller annen nasjonal myndighet
[ ]Fylkeskommune/ kommune administrasjon
[X]Fylkeskommunal/kommunal virksomhet
[ ]Offentligrettslig organ
[ ]EU institusjon eller internasjonal organisasjon
[X]Offentlig administrasjon
[ ]Forsvarsektoren
[ ]Justissektoren
[ ]Miljøvern
[ ]Økonomiske og finansielle tjenester
[ ]Helsesektoren
[ ]Boliger og eiendomsforvaltning
[ ]Sosialomsorg
[ ]Fritid, religion og kultur
[ ]Utdannelse
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere  Nei
DEL II: KONTRAKTENS GJENSTAND
II.1)BESKRIVELSE
II.1.1)OPPDRAGSGIVERS NAVN PÅ ANSKAFFELSEN

Vegmerking 2014

II.1.2(a))Type Bygge- og Anleggsanskaffelse
Utførelse[X]Prosjektering og utførelse[ ]
Utførelse av et bygge- og anleggsarbeid etter spesifikasjoner fra oppdragsgiver[ ]
II.1.2(b))Type Vareanskaffelse
II.1.2(c))Type Tjenesteanskaffelse
II.1.2)Utførelsessted/leveringssted(er) for hovedandelen av ytelsenTrondheim

NUTS-kode 
II.1.3)Kunngjøringen gjelder
Kontrakt[X]
Etablering av dynamisk innkjøpsordning[ ]
Inngåelse av rammeavtale[ ]
II.1.4)Opplysninger om rammeavtale (hvis relevant)
Rammeavtale med kun en leverandør[ ]
Rammeavtale med flere leverandører[ ]
Antatt antall leverandører forestillt til rammeavtalen
Rammeavtalens varighet
Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som varer lengre enn fire år:

Anslå samlet verdi av kontraktene i løpet av hele rammeavtalens varighet
Hvis kjent, angi hyppighet og verdi på kontraktene som planlegges
II.1.5)Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang

Vegmerking 2014

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=312656.

II.1.6)CPV-KLASSIFISERING
HovedvokabularTilleggsvokabular  (hvis relevant)
Hoved-anskaffelsen34922100
Tilleggs-leveranse(r)
II.1.7)Er denne anskaffelsen omfattet av GPA/WTO?[X]
II.1.8)Vil kontrakten bestå av delarbeid og/eller delleveranser? Nei
II.1.9)Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning? Nei
II.2)KONTRAKTENS MENGDE ELLER OMFANG
II.2.1)Samlet mengde eller omfang inkludert eventuelle delarbeid, delleveranser og opsjoner

estimert verdi mellom 3000000 og 5000000 Valuta: NOK
II.2.2)Opsjoner

Hvis kjent, oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene
Hvis relevant, oppgi antall mulige forlengelser
Hvis kjent og i tilfelle av en vare- eller tjenestekontrakt som kan forlenges, anslå tidslengde for de påfølgende kontraktene
DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
III.1)VILKÅR I KONTRAKTEN
III.1.1)Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves (hvis relevant)

Se konkurransegrunnlaget

III.1.2)De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser

Se konkurransegrunnlaget

III.1.3)Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles (hvis relevant)

Se konkurransegrunnlaget

III.1.4)Andre særlige vilkår som gjelder utførelsen av kontrakten:

Se konkurransegrunnlaget

III.2)KVALIFIKASJONSKRAV
III.2.1)Sett opp krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stillingDokumentasjonskrav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlaget

III.2.2) Sett opp krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitetDokumentasjonskrav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlaget


Krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet

III.2.3) Sett opp krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjonerDokumentasjonskrav knyttet til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner:

(1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under):

Se konkurransegrunnlaget


Krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner

III.2.4) RESERVERT KONTRAKT (hvis relevant)
Kontrakten er forbeholdt vernede virksomheter[ ]
Utførelsen av kontrakten er forbeholdt program for vernet arbeid[ ]
DEL IV: PROSEDYRE
IV.1)TYPE ANSKAFFELSESPROSEDYRE
Åpen anbudskonkurranse[X]Begrenset anbudskonkurranse[ ]
Konkurransepreget dialog[ ]Konkurranse med forhandling[ ]
Forhandlet - Ett trinns[ ]
IV.1.1)Er tilbydere allerede utvalgt: Nei
IV.1.2)Begrensninger på antall leverandører som vil bli invitert til å delta (hvis relevant)planlagt minimum 
List opp de objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler som vil bli benyttet for å begrense antall kvalifiserte tilbydere
IV.1.3)Redusering av antall tilbydere under forhandlingene eller konkurransepreget dialog
Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:[ ]
IV.2)TILDELINGSKRITERIER
Laveste pris  Nei
Økonomisk mest fordelaktig tilbud vurdert på grunnlag av:
Kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget:  Ja
Kriteriene listet under (Tildelingskriteriene skal stå i prioritetsrekkefølge dersom det av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting):  Nei
KritererVekting
IV.2.2)Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON
IV.3.1)Saksnummer hos oppdragsgiver (hvis relevant)

IV.3.2)Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Veiledende kunngjøring[ ]
Kunngjøring på en kjøperprofil[ ]


Andre tidligere kunngjøringer (hvis relevant)
IV.3.3)Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumentFrist for når forespørsel om utlevering/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument, må være mottatt

oppgi pris (hvis relevant)    Valuta: 

Betalingsvilkår og betalingsmetode
IV.3.4)Tidsfrist for mottak av tilbud eller anmodning om deltakelse 15-01-2014  10:00
IV.3.5)Hvis relevant, frist for å sende ut invitasjon til å inngi tilbud eller deltagelse til utvalgte tilbydereDato: 
IV.3.6)Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelseNorsk
IV.3.7)Vedståelsesplikt 
IV.3.8)Tilbudsåpning
Dato 
Sted 
Personer som kan være til stedet ved tilbudsåpning (hvis relevant):

DEL VI: SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
VI.1)BERØRER KUNNGJØRINGEN PERIODISKE INNKJØPHvis ja, anslå tidspunkt for ytterligere kunngjøringer

VI.2)VEDRØRER KONTRAKTEN ER PROSJEKT/PROGRAM SOM ER FINANSIERT MED EU-MIDLER? Nei

Hvis ja, angi henvisning til prosjekt og/eller program

VI.3)TILLEGGSINFORMASJON (hvis relevant)

Se konkurransegrunnlaget

(NT Ref:312656)

VI.4)PROSEDYRE FOR KLAGEBEHANDLING
VI.4.1) Instans som er ansvarlig for klageprosedyrene (hvis relevant)
Organisasjon
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
E-post
Telefon
Nettadresse (URL):
Faks
Instans som er ansvarlig for mekling (hvis relevant)
Organisasjon
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
E-post
Telefon
Nettadresse (URL):
Faks
VI.4.2)Innsendelse av klage (Benytt VI.4.2 ELLER VI.4.3 om nødvendig) Informasjon vedrørende tidsfrist for innsendelse av klage:
VI.4.3)Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager
Organisasjon
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
E-post
Telefon
Nettadresse (URL):
Faks
VI.4.5)DATO FOR OVERSENDELSE AV DENNE KUNNGJØRINGEN 09-12-2013

BILAG AKONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN:
I)KONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN:
Organisasjon
Trondheim kommune
Adresse
Postboks 2300 Sluppen
Poststed
Trondheim
Postnummer
7004
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Randi Sesseng Aas
Telefon
+47 72540000
E-post
Faks
Nettadresse (URL): http://www.trondheim.kommune.no/innkjop
II)KONTAKTPUNKT FOR UTLEVERING/TILGANG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG OG/ELLER ANDRE DOKUMENT
Organisasjon
Trondheim kommune
Adresse
Postboks 2300 Sluppen
Poststed
Trondheim
Postnummer
7004
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Randi Sesseng Aas
Telefon
+47 72540000
E-post
Faks
Nettadresse (URL): http://www.trondheim.kommune.no/innkjop
III)KONTAKTPUNKT HVOR TILBUD ELLER ANMODNING OM DELTAKELSE SKAL SENDES
Organisasjon
Trondheim kommune
Adresse
Postboks 2300 Sluppen
Poststed
Trondheim
Postnummer
7004
Land
NO
Kontaktpunkt:

Ved:
Randi Sesseng Aas
Telefon
+47 72540000
E-post
Faks
Nettadresse (URL): http://www.trondheim.kommune.no/innkjop
SF 82

Vegmerking 2014

|

Trondheim kommune

Contracting authority
Click to view all other tenders from the same buyer
Company
Trondheim kommune
Responsible
Randi Sesseng Aas
Address
Postboks 2300 Sluppen,
7004 Trondheim
Norway
Phone No:
+47 72 54 00 00
URL:
http://www.trondheim.kommune.no/innkjop
Primary contact
Randi Sesseng Aas

Click here to see other tenders from this buyer
Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00
Calendar
Title and navigation
<<<March 2015>>>
March 2015
 SMTWTFS
922232425262728
101234567
11891011121314
1215161718192021
1322232425262728
142930311234